Esercizi d'allenamento

  • Tandoku-renshu
  • Uchi-komi
  • Nage-komi
  • Yaku-soku-geiko
  • Kakari-geiko
  • Randori
  • Shiai